آزادی ذهن نوع نگرش به واقعیات محیطی (خرد) و اقرار به سهم تو از محیط اولین قدم برای پیروزی در زندگی است بدترین لحظات زمانی است که کنترل ما بر امور وجود نداشته باشد بهترین لحظات نیز همچین تعریفی دارد نکته ای که همواره در تفاوت کار فکری وجسمی فراموش می شود این است که فکر بتواند برابری متناظر کار جسمی را ایجاد نماید سادگی به معنای واقعی یعنی هیچ و هیچ یعنی نظم و نظم به تنهایی اعتیاد آور است دنیا خواسته ما را زود تر از موعد نمی دهد.دگر گونی در این برابری فقط با هوشمندی انسانها ممکن است ما ممکن است شباهت های زیادی به هم داشته باشیم اما هرگز تکرار همدیگر نیستیم یک نفر به تنهایی نمیتواند بگوید من تعادل دارم . وقتی تعادل را حفظ کنیم همه حتی در نهایت ناامنی احساس ثبات میکنیم