1396/11/27  

آشنایی با آثار تاریخی ایران :

 

 

 

حمام علیقلی‌آقا

 

 

حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است. سبک معماری این بنا سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.این بنا به شماره 976 در تاریخ 13 آذر 1322در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

 


منبع:tebyan.net

پایان مطلب درباره آشنایی با آثار تاریخی ایران