1396/12/04  

جمعیت استان زنجان

 

آمار جمعیتی استان زنجان سال 1395

جمعیت کل استان: ۱۰۵۷۴۶۱ نفر

جمعیت مردان : ۵۳۴۸۴۹ نفر

جمعیت زنان : ۵۲۲۶۱۲ نفر

تعداد خانوار : ۳۲۱۹۸۳ خانواده

متوسط رشد سالانه: ۱,۰۴ درصد

 

جمعیت شهرستان ابهر 151 هزار و 528

جمعیت شهرستان ایجرود 36 هزار و 641

جمعیت شهرستان خدابنده 164 هزار و 493

جمعیت شهرستان خرمدره 67 هزار و 951

جمعیت شهرستان زنجان 521 هزار و 302

جمعیت شهرستان سلطانیه 29 هزار و 480

جمعیت شهرستان طارم 46 هزار و 641

جمعیت شهرستان ماهنشان 39 هزار و 425 نفر

منبع:

سازمان برنامه و بودجه استان زنجان